Drogi Użytkowniku,

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Czytaj więcej

Nie teraz
ZGADZAM SIĘ
X

Jakie dane będą przetwarzane?

Mówimy o danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Ciebie ze stron www.pozyczkam6.pl, w tym tych zapisanych w plikach Cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie: Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz NIP: 9532445865 REGON: 93225301 Wpisano do rejestru KNF pod nr RPK029870

Dlaczego Twoje dane będą przetwarzane?

Chcemy lepiej dopasowywać treść i tematykę naszych materiałów, tak by uatrakcyjniać nasz serwis. Dzięki zgromadzonym danym zwiększamy poziom bezpieczeństwa eliminując złośliwe skrypty, oraz próby nadużyć.

Czy możemy przekazać Twoje dane?

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom działającym na nasze zlecenie np.: agencjom marketingowy, podwykonawcom naszych usług oraz innym podmiotom jak sądy czy organy ścigania (w uzasadnionych przypadkach).

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. Masz prawo również do przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz NIP: 9532445865 REGON: 93225301 Wpisano do rejestru KNF pod nr RPK029870 jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz NIP: 9532445865 REGON: 93225301 Wpisano do rejestru KNF pod nr RPK029870 w tym zapisywanych w plikach cookies przez Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz NIP: 9532445865 REGON: 93225301 Wpisano do rejestru KNF pod nr RPK029870 i Zaufanych Partnerów zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Ile gotówki potrzebuję?

| | | | |
1250zł 6500zł 12500zł

Czas trwania pożyczki: 6 miesięcy

Całkowita kwota pożyczki: Całkowita kwota do zapłaty:
Całkowity koszt pożyczki: RRSO [rzeczywista stopa oprocentowania]:

Informacja PEP *
Zajmuję eksponowane stanowisko polityczne
Jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
Jestem członkiem rodziny osoby zajującej eksponowane stanowisko polityczne
* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:
a) PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
b) Członek rodziny PEP – rozumie się przez to:
- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
- dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców PEP;
c) Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:
- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez PEP;
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz, NIP: 9532445865, REGON: 93225301, KNF RPK029870 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz, NIP: 9532445865, REGON: 93225301, KNF RPK029870 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz, NIP: 9532445865, REGON: 93225301, KNF RPK029870, w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z Parkmar Inkaso Marta Piechocka ul. Śniadeckich 11, 85-011 Bydgoszcz, NIP: 9532445865, REGON: 93225301, KNF RPK029870 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.
Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Dlaczego my?

OFERTA
DOPASOWANA DO TWOICH
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB

Poszukujesz
oferty ratalnej
na 6 miesięcy

nawet do
10 000

Atrakcyjne
oprocentowanie


10%
365 dni

Do wyboru

2
harmonogramy
spłat

HARMONOGRAM
STANDARD

Całkowita kwota pożyczki płatna w
6 ratach
w odstępach czasowych
co 30 dni
HARMONOGRAM
LIGHT

25% kwoty kapitałowej
oraz pełna opłata kosztowa płatna w
6 ratach
w odstępach czasowych
co 30 dni
pozostała kwota kapitału płatna
w terminie 180 dni od dnia
następnego po dniu
zawarcia umowy
pożyczki

Warunki pożyczki

WARUNKI KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ
ABY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ

wiek ukończone25 lat
stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej
zarejestrowany na pożyczkobiorcę


nr telefonu
stałe miesięczne


dochody

Informacje

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE O POŻYCZCE

kwota pożyczki do 12 500

okres pożyczki: 6 miesięcy

wypłata: natychmiastowa

weryfikacja: w ciągu 24 godzin

obsługa: u Klienta

możliwość odstąpienia od umowy: tak

oprocentowanie: 7.2%/365 dni

RRSO: 100.10%